Privacy Statement

For the English version, see below


Privacy Statement – Nederlands

Deze privacy statement is van toepassing op de volgende Reanda websites;

www.reanda-netherlands.com

www.scope-audit.com

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Reanda Netherlands (handelsnaam van Scope Audit & Assurance B.V.) persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Reanda Netherlands zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die Reanda Netherlands bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij wijzen u erop dat de afzonderlijke mondiale, landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites die vallen onder Reanda International verzorgd worden door andere entiteiten binnen het Reanda-netwerk en dus niet door ons. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die en andere mogelijk aan deze Website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Reanda Netherlands verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

1. Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van Reanda Netherlands, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Reanda-Netherlands verwerkt deze gegevens:

 • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
 • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Reanda Netherlands toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Reanda Netherlands, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
 • teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Reanda Netherlands toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

Reanda Netherlands verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2. Werving

Omdat Reanda Netherlands haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Reanda Netherlands uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:

 • voor wervings- en selectiedoeleinden binnen Reanda Netherlands;
 • voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Reanda Netherlands u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
 • in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door Reanda Netherlands niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

3. Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Reanda Netherlands de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Reanda Netherlands’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

4. Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Gebruik van cookies op Reanda Netherlands

Reanda Netherlands maakt gebruik van Analytische cookies:

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer met de genoemde doelen en tijdsduur.

5. E-mail

Via de website kunnen ook e-mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Reanda Netherlands voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

6. Bijzondere persoonsgegevens

Reanda Netherlands vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Reanda Netherlands uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

7. Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per brief (bestelformulier) publicaties van Reanda Netherlands aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

8. Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van Reanda Netherlands wenst te ontvangen, kan Reanda Netherlands de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door Reanda Netherlands, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van Reanda Netherlands ontvangt, kenbaar maken. Reanda Netherlands zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

9. Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Reanda Netherlands vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

 • Reanda Netherlands hiertoe wettelijk verplicht is;
 • u daar expliciet om vraagt;
 • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
 • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;
 • deze derden andere Reanda Netherlands entiteiten betreft.

De website van Reanda Netherlands wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Reanda Netherlands begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

10. Doorgifte naar andere Reanda entiteiten

Persoonsgegevens die door Reanda Netherlands worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere Reanda entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Reanda organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan Reanda Netherlands heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van Reanda plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen naar andere landen van de op de website verzamelde informatie indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.

Wanneer u gegevens op de website van Reanda Netherlands plaatst, gaan wij ervan uit dat u Reanda Netherlands uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere Reanda Netherlands entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Reanda organisatie.

11. Externe links

Reanda Netherlands heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Reanda Netherlands daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Reanda Netherlands is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van Reanda Netherlands kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Reanda Netherlands website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Reanda Netherlands heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de Reanda Netherlands website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

12. Bewaren van gegevens

Reanda Netherlands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

13. Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Reanda Netherlands, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

14. Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Reanda Netherlands van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Reanda Netherlands streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Reanda Netherlands, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Reanda Netherlands aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Reanda Netherlands aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Reanda Netherlands, nadat zij erop attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

15. Beveiliging

Reanda Netherlands heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Reanda Netherlands dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Reanda Netherlands, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

16. Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Reanda Netherlands via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan info@reanda-netherlands.com

Indien u geen marketinginformatie van Reanda Netherlands wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement internet kunt u contact opnemen met de info@reanda-netherlands.com (of per gewone post: Reanda Netherlands, Parnassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam)

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van Reanda Netherlands aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

17. Wijzigingen

Reanda Netherlands behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacy Statement internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.Reanda-Netherlands.nl aangegeven.


Privacy Statement – English

This Privacy Statement applies to the following Reanda Netherlands websites:

Reanda Netherlands (trade name of Scope Audit & Assurance B.V.) may collect personal data about you when you visit this website, both directly (when we request data) and indirectly. Reanda Netherlands will solely use this personal data for the purposes described in this Privacy Statement and will make every effort to protect the personal data collected. This Privacy statement features information about the purpose Reanda Netherlands is trying to serve when processing data in connection with this website, about the use of cookies and about the manner in which you may exercise your rights regarding your personal data.

We would like to note that the international and regional or practice-related websites that fall within Reanda International are provided by other entities within the Reanda network and not by Reanda Netherlands. This Privacy Statement does not apply to these websites or to other websites that may be linked to this website. We recommend that visitors carefully read the privacy statements of each of these other websites before they provide any personal data.

By using this website, you agree to the use of your data as described in this Privacy Statement.

Reanda Netherlands collects and processes data about clients and visitors to this website for its business operations, to draw attention to and make available products and services which may be important to you and for developing web statistics. The information you provide will be used to contact you, if necessary, for instance, to inform you about changes to the functionality of the website or to offer you services which you may appreciate (unless you have indicated that you do not wish to receive offers about products and/or services).

1. Processing personal data

If you use the Reanda Netherlands website, it is possible that you will provide personal data on your own initiative, or you will need to provide personal data. Reanda Netherlands processes this data:

 • in order to be able to make this website available to its users as well as for purposes of registration with regard to certain parts of the website;
 • to make it possible to send you further information on Reanda Netherlands services by post or e-mail and to improve the services offered by Reanda Netherlands both on the website and elsewhere;
 • in order to be able to send you Reanda Netherlands’s reference material, marketing material or other publications, whether by post or email;

As a rule, Reanda Netherlands only collects the minimum amount of information required to fulfil your request. In cases where you are requested for compulsory information, this will be expressly stated on the web page concerned.

2. Recruitment

Since Reanda Netherlands also uses it website as a recruitment tool, you can send your CV to one of our employees when visiting the website. Reanda Netherlands only uses the data that you send in this context for the following purposes:

 • for recruitment and selection purposes within Reanda Netherlands;
 • for communication purposes, such as for arranging an appointment if Reanda Netherlands wishes to invite you for a preliminary interview or a job interview;
 • if your application is handled to assess your suitability for a role that is vacant or may become vacant.

Reanda Netherlands will not ask you for demographic information such as your gender and profession, but you will be given the opportunity to provide this information if you apply online.

3. Cookies

We use small text files called cookies that are installed on your hard drive so that you are able to properly access our website. Most websites that you visit use cookies. If you do not want cookies placed on your hard drive, the majority of browsers offer the option to exclude the use of cookies. If you use this option, you may not be able to use the registration process on this website and you may possibly be unable to use certain functions on this website. If you allow our website to place cookies on your hard drive, you can remove these at the end of your visit to our website.

In order to be able to effectively manage this website, Reanda Netherlands may anonymously log data from operation systems, so that we can distinguish categories of visitors, based for instance on the domain type and internet browser used. This statistical data is passed in its entirety to Reanda Netherlands’s webmasters. In this way, we can guarantee that your visit to this website is as smooth as possible and the efficiency of the website remains optimal.

4. Types of cookies

Session cookies: these cookies are placed on your computer’s hard drive and remain there during your visit to the website. These cookies are erased when you leave the website.

Persistent cookies: these cookies are placed on your computer’s hard drive and remain there during your visit to the website, but also after your visit to the website.

Performance cookies: these cookies collect information about your use of the website, such as the web pages you have visited and any error messages; these cookies do not collect information that can be traced back to an individual – the information collected from all users is merged and it is anonymous. This type of cookie is used to improve the functioning of the website.

Functionality cookies: these enable the website to record the choices you have made on the website, or ensure that special options are available (such as allow you to provide comments on the website or via a blog).

Use of cookies at Reanda Netherlands

Reanda Netherlands uses Analytical cookies:

By using this website, you agree to cookies being placed on the hard drive of your computer with the aforementioned purposes and durations.

5. Email

It is also possible to send email messages via the website. Messages sent this way contain your username and your email address as well as any additional information that you include in the message. If you send us a request or comments via email, it is possible that Reanda Netherlands will process the aforementioned data in order to contact you, for instance, or respond to your email.

6. Special personal data

Reanda Netherlands does not request special categories of personal data via the website, unless this is legally required for staff recruitment. Examples of special categories of personal data are data concerning race or ethnic group, political preference, faith or belief, membership of a trade union, physical or mental health, sexual preferences or criminal records. We recommend that you do not provide this type of special personal data. Nevertheless, should you wish to do so for whatever reason, we assume that you have given Reanda Netherlands express permission to process this information and you will be requested to inform us of your consent by clicking on a button on the web page where you can leave this special personal data.

An IP address is a number allocated to your computer when you gain access to the internet. It enables computers and servers to recognise you and to communicate with other computers and servers. IP addresses from where visitors appear to originate may be recorded for IT security and diagnostic purposes. This information may also be used in an aggregated form for identifying trends in website usage and for carrying out performance analyses.

7. Publications

Although the majority of publications we offer are in the form of downloads, there is also the option to request Reanda Netherlands publications online, by telephone or by post (order form). We ask you to provide ordering information to ensure that delivery and payment proceed as smoothly as possible.

8. Direct Marketing

Apart from mailing lists, for instance, which allow you to indicate whether you wish Reanda Netherlands to send you specific marketing materials, other publications and/or information, Reanda Netherlands is also able to use the personal data it receives from its website to support its direct marketing activities. If you do not wish to receive information about new services offered by Reanda Netherlands which may be sent to you unsolicited, you can inform us when you provide your personal data or by responding to an email you receive from Reanda Netherlands. Reanda Netherlands will then block the processing of your personal data for direct marketing purposes.

9. Third parties

Your personal data will be handled confidentially by Reanda Netherlands and will not be used for other purposes or provided to third parties, unless:

 • Reanda Netherlands is under a legal obligation to do so;
 • you have expressly requested this;
 • this is required in order to be able to send you publications, marketing material, reference material or other information;
 • you have registered for conferences or events that are organised by third parties;
 • these third parties are other Reanda Netherlands entities

the Reanda Netherlands website is not used to collect or compile personal data with the aim of distributing it externally, using it for sales activities and/or for providing mail-outs on behalf of third parties.

This Privacy Statement does not apply to third-party internet sites that are linked to this website.

Reanda Netherlands understands the importance of protecting the privacy of children, particularly in an online environment. Our sites are not intended for or targeted at children or young people under the age of 16. It is our policy to never knowingly or willingly collect or store information concerning persons under the age of 16 except if this forms part of a specific task within the context of our service provision.

10. Transfer to other Reanda International entities

Personal data that is collected by Reanda Netherlands may be sent to other Reanda entities that form part of the global Reanda Netherlands organisation. However, these entities may only use the data for the purpose for which you provided the data to Reanda Netherlands. By placing information on the Reanda Netherlands website a visitor gives their express permission to the collected information to be sent to other countries if this is necessary to fulfil the free request of that visitor.

If you place data on the Reanda Netherlands website, we will assume that you are giving Reanda Netherlands express permission to share that information with other Reanda Netherlands entities that form part of the global Reanda Netherlands organisation and you will be requested to inform us of your consent on the respective web pages by clicking a button on the web page on which you can leave this special personal data.

11. External links

Reanda Netherlands has included links to third-party websites. If you go to another website via one of these links, you should be aware that Reanda Netherlands’s Privacy Statement will no longer apply. It is possible that these third parties or other parties will collect information about you on these websites. Reanda Netherlands is not responsible for the content of these websites, nor for the actions of these third parties and other parties. Therefore, we advise you to read the Privacy Statement of these websites before providing any personal data.

The Reanda Netherlands site may contain functionality to enable visitors to share information via social media, including Facebook and Twitter. These social media applications may collect and use information about your usage of the Reanda Netherlands website. Personal data that you share via social media applications may be used by other users of that social media application and this interaction is governed by the privacy policies of the respective social media applications. Reanda Netherlands does not have any influence over those social media applications, nor is it responsible for them. Furthermore, the Reanda Netherlands website may use blogs, forums, crowd sourcing or other applications and services. The objective of these applications and services is to facilitate contact and the sharing of knowledge. Personal data that you make available through these applications and services may be shared with other users of these applications and services, unless stated otherwise and we have little or no influence over this.

12. Storage of data

Reanda Netherlands does not store your personal data for any longer than is necessary for the realization of the above objectives for the processing your personal data – unless this data is required to comply with a statutory retention duty – or until the retention period under the applicable rules of conduct and professional practice has elapsed if this is longer.

13. Access to the website

We have chosen not to oblige visitors to register on the Reanda Netherlands website. However, you may be asked to register in order to receive a personalised user code and password, for instance, to obtain access to certain sections of the website or to gain access to certain transaction information, business information of a confidential nature or patented information.

14. Rights

You have the right to inspect your personal data that is processed by Reanda Netherlands. You should go through the application or registration procedure once again to change, transfer or supplement your personal data. Reanda Netherlands strives to make its website as accessible as possible, within reason, to enable you to identify and correct any inaccuracies. On request, Reanda Netherlands will remove your personal data from its systems if possible.

Reanda Netherlands accepts responsibility for the careful recording of any personal data that it stores after you have provided this data and it has been verified for accuracy. However, Reanda Netherlands does not subsequently accept any responsibility for the up-to-dateness of personal data that has been provided once. Reanda Netherlands will, if possible, amend this data using the new data which we receive from you, the authorised visitor, after it has been brought to Reanda Netherlands’s attention that certain items of personal data collected on the website are not correct.

15. Security

Reanda Netherlands has implemented generally accepted technological procedures and security guidelines to avoid the loss, misuse, destruction, or unintentional amendment of personal data. All Reanda Netherlands employees must observe the security regulations that apply across the organisation. Only authorised Reanda Netherlands employees may access personal data and these employees are under the obligation to safeguard the confidentiality of this information.

16. Questions

If you have any questions about your interaction with this website, about inspecting data or the correctness of information that you have previously provided to Reanda Netherlands via the website or if you would like to request that we remove or transfer information, please contact info@reanda-netherlands.com (or by regular post: Reanda Netherlands, Parnassusweg 819, 1082 LZ  Amsterdam)

If you do not wish to receive any marketing information from Reanda Netherlands, you can also inform us of this using the email address above.

If you have previously subscribed for newsletters via email and no longer wish to receive these, you should unsubscribe from each newsletter individually on the respective part of the site.

If you have any questions about this internet Privacy Statement, please contact info@reanda-netherlands.com (or by regular post: Reanda Netherlands, Parnassusweg 819, 1082 LZ  Amsterdam)

You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) if you believe that the actions of Reanda Netherlands give reason for such a complaint.

17. Amendments

Reanda Netherlands retains the right to amend or adapt this Privacy Statement at all times. This Privacy Statement was last amended on the date shown above. In order to keep you up to date, we will announce any amendments to this Internet Privacy Statement in a prominent position on our website www.Reanda-Netherlands.com for at least two weeks.